Amazighité

ⵉⵖⵔⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵍⵉ ⴰⴷ ⴽⵛⵎⵏⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵢⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ

La Journée internationale de la langue maternelle à l'IRCAM

ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵉⵖⵔⴰ ⴰⴽ ⴰⴽⵓⵣⵓⵎ ⴰⵍⵓ, ⴰⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉ ⴰⵙⴷⴰⵡ ⴳ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⴷ ⴽⵛⵎⵏⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵢⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴽⵓⵣⵓⵎ ⴰⵍⵓ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ « ⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵢⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ », ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵎⴰⵍ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵢⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵡⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴱⵉⴷⴷ ⵉⵕⵥⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴰⵏ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⴰⵙⴱⵖⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ, ⵉⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵓⴳⵛⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵢⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵍⵎⴹ ⴰⵎⴰⵍⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵙⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ, ⴰⵎⵎ ⵡⵉⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⴰⵇⵇⴰⵇⵕⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ.

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵔⵣⵣⵓ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵢⴰⴷ, ⵅⴼ ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵢⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⴳ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⴱⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1966 ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉⵙⵍⴽⵏ ⵉⵄⴷⴰⵏ, ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵢⴱⴷⵓ ⵡⵙⴱⴷⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⵇⵇⵓⴱⴰⵏⵉⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵢⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵙⴳ 1970.

Articles Liés

bien venue

Close
%d blogueurs aiment cette page :