Amazighité

ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ: ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⵉⵢⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ

Médias-Visite-de-deux-journalistes-finlandais-à-Rabat_image_detail_news

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ 6 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ « ⵍⴰⵎⴰⴱ », ⵙⵉⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⵉⵢⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵉⴽⴰ ⵀⵓⵕⵉⵍⵍⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵟⵉⵕⵓ ⵉⵕⵓⵍⴰ.

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ, ⵉⵙⵙⵣⵔⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⴷ ⵓⵢⴰⴼⵓ ⵍⵍⵉ ⵜⵟⵟⴰⴼ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⵍⴰ ⵡⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉ ⵏ « ⵍⴰⵎⴰⴱ », ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵏ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⴰⵙⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ.

ⵙⴰⵡⵍⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵔⵙⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⵏ ⵉⵀⵎⵎⴰⵏ ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⵉ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵣⵡⴰⴳⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⵔⴼⵉ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵉⵙⵓⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⵣⵣⵓⵍⵜ ⵢⴰⴷ.

Articles Liés

bien venue

Close
%d blogueurs aiment cette page :