Amazighité

ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵊⴷⴰⴷ

ⵜⵉⵏⵊⴷⴰⴷ – ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵜ, ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵣⵡⵍ « ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⴰⵎⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ », ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵊⴷⴰⴷ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⵉⵙⵙ 14 ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ, ⵔⴰⴷ ⵜⵎⵓⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵓⵜⵓⵢ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵍⵄⵏⵣⵉ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵙⵏ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ.

ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵕ ⵉ ⵜⵏⵎⵎⴰⵙⵙⵓⵜ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵄⴰⵣⵉⵣⴰ ⴰⵇⵍⵎⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵎⴰⴼ ⴰ ⵜⵏⵣⵣⵖ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ.

ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵙⵏ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴷ ⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵜ, ⴷ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵙⴰ ⵜⵜⴰⵡⵙ ⵜⵎⵟⵟⵓⵟ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⵎⵔ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ.

ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵏⴱⴳⵉⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ.

ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ , ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵙⵏ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ,ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⵟ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⴳ ⵖⴰⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵙⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏⴼⵍ ⵜⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⴰⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ .

Articles Liés

bien venue

Close
%d blogueurs aiment cette page :