Amazighité

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⴷⵜ ⵉ ⵡⵙⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⴽⵕⴰⵏⵚ ⵎⵓⵏⵟⴰⵏⴰ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ

ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⴷⵜ ⵉ ⵢⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴽⵕⴰⵏⵚ ⵎⵓⵏⵟⴰⵏⴰ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⵕⵥⵎⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵓⵜ « ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⴷⵡⵙⵏ ⴷ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵅⴼ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ».

ⴳ ⵜⴱⵔⴰⴷⵜ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵖⵕⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵀⴰⴱ, ⵎⴰⵙⵙ ⵅⵟⵟⴰⵟ ⵢⵏⵊⴰ, ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵉⴽ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵜⴼⴰⵡ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴰⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴷ ⵓⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵓⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵣⵣⵔⴱⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷⵉⵎⵓⵖⵕⴰⴼⵉ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⴰⵕⵥⵥⵓ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⴷ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜ ⵏⵖⴷ ⵙⵓⵍ ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵥⵍⴰⴹ.

19 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵖ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴰⵡⵜⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵜⵄⵔⵔⵉⵎⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴳ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⴰⵡⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⴷ ⵜⴰⵡⵉ ⴰⵜⵉⴳ, ⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵏⴼⴰⵍ ⵜⵉⵥⵉⴹⴰⵕ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵣⴽⴽⴰ.

ⵜⵙⵙⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⴳⴳⵓⵙ ⵎⴰⴷ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴷ ⵉⵙ ⵜⵟⵟⴰⴼ ⵜⵉⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⴷ ⵜⵉⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵣⵣⵉⴳⵉⵣ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴱⵔⴰⴷⵜ.

« ⵙⴳ 2000, ⵏⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⴹⴼⴰⵕⵏⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵏⴳⵎⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙⵏⵜ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵓⴽⵛⵉⵎⵏ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ », ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵖⵍⵉⵏ ⵉⵙⵉⴼⴰⴹ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴰⵔ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵎⵍⴰⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴽⵛⵎ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵥⵍⴰ « ⴰⵎⵓⵔⵙ ⴰⵎⵓⵔⵙ ».

ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵔⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⴳ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⵔⴰⵡⵍ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ.

ⵉⵙⵙⵏ ⴰⵣⵎⵣ ⵏⵏⵖ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵓⵔ ⵊⵊⵓ ⵢⵜⵜⵉⵥⵕⴰⵏ, ⵎⴰⴷ ⴳⵉⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷⵉⵎⵓⵖⵕⴰⴼⵉ ⴷ ⵉⴽⵓⵍⵓⵊⵉ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ. ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵎⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵡⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵉⵙⵖⵍⴼⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⴹⴼⴰⵕⴰⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⵏⵔⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵜⴰⵙⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵢⴰⴷ ⵉⵙⴱⵖⵔⵏ ⵉ ⵢⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

Articles Liés

bien venue

Close
%d blogueurs aiment cette page :