Amazighité

ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴰⵏⵟⵕⵓⴱⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⴱⵏ ⵣⵓⵀⵕ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ – ⵜⵙⵏⵎⴰⵍ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵚⵟ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴰⵏⵟⵕⵓⴱⴱⵓⵍⵓⵊⵉⵜ, ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ « ⵙⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵏⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ », ⵙⴳ ⵡⴰⵢⵏⴰⵙ ⴰⵔ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

ⴰⵙⵉⵔⵎ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵙⵟ, ⴰⵙⵉⵔⵎ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵓⵙⵉⵔⵎ ⴰⴷ ⴳ ⴽⵓ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵟⵕⵓⴱⴱⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⵙⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ,ⴷ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ, ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵊⴰⴽ ⴱⵉⵔⴽ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ, ⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴷ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ.

ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵉ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⴷⴷⵓⴽⵟⵓⵕⴰⴳ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ ⵙ ⵡⵓⵜⵓⵢ ⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⴰⵔ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ.

ⵏⴻⵏⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴷ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⴰⵖ ⵉⴽⴼⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵜⴰⵏⵟⵕⵓⴱⴱⵓⵍⵓⵊⵉⵜ , ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷⴷ ⵉⵎⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵟⵕⵓⴱⴱⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ,ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ.

Articles Liés

bien venue

Close
%d blogueurs aiment cette page :