Amazighité

ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⵎⵉⵙⵙⵉ ⴳ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵙⴷⵓⴽⴰⵍⵜ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵍⴰⵕⵊⵓⵏⵜⵉⵏ (ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵎⴰⵙ ⵜⵓⵎⵥ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵢⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⵙⴳ ⵍⵡⴰⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵜⵙⴷⵓⴽⴰⵍⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴷ ⵉⴽⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵕⵊⵓⵏⵜⵉⵏⵉⵜ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⵍⵢⵓⵏⵉⵍ ⵎⵉⵙⵙⵉ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵜⵜⵓⵏⴳⴰⵙ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵜ ⴰⵎⴰⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⴽⵎ ⵉ ⵍⵡⴰⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵕⵊⵓⵏⵜⵉⵏⵉⵜ ⵎⴰⵙ ⵎⵉⵙⵙⵉ ⵉⵜⵜⵓⵏⴳⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴼⵉⵏⵣⵡⵉⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ, ⴷ ⵉⴷⴷⴰ ⴷⴰⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⴱⴰⵕⵛⴰⵍⵓⵏⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴳⵉⵜ ⵉⵙⵙⵏⵊⵉ.

ⵜⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵎⴰⵙ ⵜⴹⴰⵍⴱ ⴰⵏⴼⴰⵡ ⵙⴳ ⵍⵡⴰⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⵢⵓⴳⴰⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵏ ⵙⴳ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵕⵊⵓⵏⵜⵉⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⴽⵉ ⵏ ⵎⵉⵙⵙⵉ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵎⴰⵡⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ.

Articles Liés

bien venue

Close
%d blogueurs aiment cette page :