AmazighitéCulture

 ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, 40 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴼⵔⵉⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⵔⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ, ⵉⵍⴽⵎⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ

ⵅⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ  ⴷ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵡⵎⵔⴰⵡ , ⴷ ⵏⵏⵉⵖ ⵜⵖⴰⵎⴰ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⴰⵍⵓ  ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ(2019) ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ  ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ’ ⴷ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⴰⵍⵓ    ⵏ  ⵢⴰⵜ  ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ  ⴳ  ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵙⵙⴽⵍⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ  ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵉⴷⵍⵙ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓ ⴷ ⵜⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵉⵥⵍⵉⵏ.ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⴱⵔⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙⵙ 13 ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵔⵔⴰⴽⵛ ⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 8-9-10 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2969 ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ »: ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, 40 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴼⵔⵉⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⵔⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ, ⵉⵍⴽⵎⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ » ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵉ  ⵡⴰⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵎⴳⵏⵜ

ⴳ ⵜⴳⵉⵡⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ  ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵏⵙⵙⵉⵙⴼⵉⵡ ⴳ ⵎⴰⴷ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ.

ⵣⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⴰⴷ  ⵏ ⵓⴱⵔⴳⵔⴰⵡ13 .

ⴰⵎⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓ  : ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵎⴷⴷⵊⴰⵕ

Articles Liés

bien venue

Close
%d blogueurs aiment cette page :